برآورد قیمت اجرای سقف تیرچه کرومیت برای سال 1397
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
تهیه تیرچه کرومیت مطابق جدول کیلوگرم 12.00 51.000 ريال 612.000 ريال
تهیه فوم سقفی به ارتفاع 25 سانتی متر عدد 1.4 195.000 ريال 273.000 ريال
میلگرد حرارتی نمره 6 کیلوگرم 0.500 41.000 ريال 20.500 ريال
بتن با عیار 350 کیلوگرم در مترم مکعب مترمکعب 0.12 1.400.000 ريال 182.000 ريال
دستمزد اجرا متر مربع 1 60.000 ريال 60.000 ريال
صفحه برش و الکترود متر مربع 1 10.000 ريال 10.000 ريال
جمع کل با احتساب 2% بالاسری متر مربع 1 1.180.000 ريال

نبشی به کار رفته در تیرچه از نوع فابریک درجه یک می باشد
میلگرد از نوع 6 کلاف ساده به فواصل 50 سانتی عمود در جهت تیرچه می باشد
فوم سقفی از نوع کند گیر با دانسیته 4 کیلوگرم در متر مکعب ( 800 تا 900 گرم وزن هر عدد )می باشد
هزینه حمل فوم سقفی و تیرچه کرومیت تا محل پروژه به عهده کارفرما می باشد .
جرثقیل جهت بالاگذاری تیرچه کرومیت به عهده کارفرما می باشد .
تامین برق تک فاز ، آب مصرفی و محل اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست