نسخه چاپی پیش فاکتور

برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1397
برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1397
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
ورق گالوانیزه به ضخامت 0/8 میلیمتر کیلوگرم 8/300 69.500 ريال 576.850 ريال
رول فرمینگ کیلوگرم 8/300 800 ريال 6.640 ريال
گلمیخ و حلقه سرامیکی عدد 2 24.500 ريال 49.000 ريال
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار متر طول 0/4 58.000 ريال 23.200 ريال
میلگرد حرارتی کیلوگرم 3.50 36.000 ريال 126.000 ريال
بتن عیار 350 متر مکعب 0/1 1.400.000 ريال 140.000 ريال
میخ و چاشنی و صفحه برش متر مربع 2 10.000 ريال 20.000 ريال
دستمزد اجرا متر مربع 1 70.000 ريال 70.000 ريال
اجرای گلمیخ عدد 2 8.000 ريال 16.000 ريال
جمع کل با احتساب 1% بالاسری متر مربع 1 1.038.000 ريال

ورق گالوانیزه به ضخامت 0/8 میلیمتر و با گام 75 میلیمتر و عرض مفید 96 سانتی متر و از نوع هفت الماس درجه یک قزوین
میلگرد از نوع فابریک استاندارد نیشابور ، ابهر و یا پرشین از نوع آجدار نمره 8 با فواصل چشمه 30 سانتی متر
گلمیخ از نوع استاندارد با فورج سرد برند ( لوکا ) به ارتفاع 115 میلیمتر و ضخامت 19 میلیمتر با شعله پوش سرامیکی مرغوب
بتن با عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب
فلاشینگ از نوع گالوانیزه با دو خم به ارتفاع 12/5 سانتی متر
هزینه حمل ، بارگیری و تخلیه ورق گالوانیزه رول فرم شده و میلگرد از محل کارخانه واقع در کهریزک تهران تا محل پروژه به عهده کارفرماست
جرثقیل جهت بالاگذاری ورق و میلگرد بر روی طبقات به عهده کارفرماست
تامین برق سه فاز ، آب مصرفی و محل اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست

برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1397
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
ورق گالوانیزه 0/9 میلیمتر کیلوگرم 9/300 69.500 ريال 646.350 ريال
رول فرمینگ کیلوگرم 9/300 800 ريال 7.440 ريال
گلمیخ و حلقه سرامیکی عدد 2 24.500 ريال 49.000 ريال
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار متر طول 0/4 58.000 ريال 23.200 ريال
میلگرد حرارتی کیلوگرم 3.50 36.000 ريال 126.000 ريال
بتن عیار 350 متر مکعب 0/1 1.400.000 ريال 140.000 ريال
میخ و چاشنی و صفحه برش متر مربع 2 10.000 ريال 20.000 ريال
دستمزد اجرا متر مربع 1 70.000 ريال 70.000 ريال
اجرای گلمیخ عدد 2 8.000 ريال 16.000 ريال
جمع کل با احتساب 1% بالاسری متر مربع 1 1.110.000 ريال

ورق گالوانیزه به ضخامت 0/9 میلیمتر و با گام 75 میلیمتر و عرض مفید 96 سانتی متر و از نوع هفت الماس درجه یک قزوین
میلگرد از نوع فابریک استاندارد نیشابور ، ابهر و یا پرشین از نوع آجدار نمره 8 با فواصل چشمه 30 سانتی متر
گلمیخ از نوع استاندارد با فورج سرد برند ( لوکا ) به ارتفاع 115 میلیمتر و ضخامت 19 میلیمتر با شعله پوش سرامیکی مرغوب
بتن با عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب
فلاشینگ از نوع گالوانیزه با دو خم به ارتفاع 12/5 سانتی متر
هزینه حمل ، بارگیری و تخلیه ورق گالوانیزه رول فرم شده و میلگرد از محل کارخانه واقع در کهریزک تهران تا محل پروژه به عهده کارفرماست
جرثقیل جهت بالاگذاری ورق و میلگرد بر روی طبقات به عهده کارفرماست
تامین برق سه فاز ، آب مصرفی و محل اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست

برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1397
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
ورق گالوانیزه 1 میلیمتر کیلوگرم 10/500 69.500 ريال 729.750 ريال
رول فرمینگ کیلوگرم 10/500 800 ريال 8.400 ريال
گلمیخ و حلقه سرامیکی عدد 2 24.500 ريال 49.000 ريال
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار متر طول 0/4 58.000 ريال 23.200 ريال
میلگرد حرارتی کیلوگرم 3.50 36.000 ريال 126.000 ريال
بتن عیار 350 متر مکعب 0/1 1.400.000 ريال 140.000 ريال
میخ و چاشنی و صفحه برش متر مربع 2 10.000 ريال 20.000 ريال
دستمزد اجرا متر مربع 1 70.000 ريال 70.000 ريال
اجرای گلمیخ عدد 2 9.000 ريال 18.000 ريال
جمع کل با احتساب 1% بالاسری متر مربع 1 1.196.000 ريال

ورق گالوانیزه به ضخامت 1 میلیمتر و با گام 75 میلیمتر و عرض مفید 96 سانتی متر و از نوع هفت الماس درجه یک قزوین
میلگرد از نوع فابریک استاندارد نیشابور ، ابهر و یا پرشین از نوع آجدار نمره 8 با فواصل چشمه 30 سانتی متر
گلمیخ از نوع استاندارد با فورج سرد برند ( لوکا ) به ارتفاع 115 میلیمتر و ضخامت 19 میلیمتر با شعله پوش سرامیکی مرغوب
بتن با عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب
فلاشینگ از نوع گالوانیزه با دو خم به ارتفاع 12/5 سانتی متر
هزینه حمل ، بارگیری و تخلیه ورق گالوانیزه رول فرم شده و میلگرد از محل کارخانه واقع در کهریزک تهران تا محل پروژه به عهده کارفرماست
جرثقیل جهت بالاگذاری ورق و میلگرد بر روی طبقات به عهده کارفرماست
تامین برق سه فاز ، آب مصرفی و محل اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست

برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1397
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
نصب ورق و فلاشینگ متر مربع 1 25.000 ريال 25.000 ريال
اجرای گلمیخ با دستگاه استاد ولدینگ عدد 2 8.000 ريال 16.000 ريال
اجرای میلگرد حرارتی متر مربع 1 25.000 ريال 25.000 ريال
اجرای بتن با ماله تلسکوپی متر مربع 1 10.000 ريال 10.000 ريال
جمع کل با احتساب 3% بالاسری متر مربع 1 80.000 ريال

تهیه و حمل کلیه مصالح شامل : ورق گالوانیزه فرم شده ، گلمیخ ، فلاشینگ ، میلگرد و بتن آماده به عهده کارفرما می باشد .
جرثقیل جهت بالاگذاری ورق گالوانیزه عرشه فولادی و میلگرد به عهده کارفرما می باشد .
گلمیخ در هر متر مربع 2 عدد در نظر گرفته شده به ازای هر گلمیخ اضافه در متر مربع 8000 ريال به مبلغ کل اضافه می گردد .
تامین برق سه فاز مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد .
تهیه میخ و چاشنی انفجاری ، صفحه برش و سیم آرماتوربندی به عهده کارفرما می باشد .
تامین محل اسکان پرسنل در طول مدت پیمان به عهده کارفرما می باشد