قیمت عرشه فولادی 1398/02/02
برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1397
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
ورق گالوانیزه به ضخامت 0/8 میلیمتر کیلوگرم 8/300 87.000 ريال 722.000 ريال
رول فرمینگ کیلوگرم 8/300 800 ريال 6.640 ريال
گلمیخ و حلقه سرامیکی عدد 2 26.000 ريال 51.000 ريال
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار متر طول 0/4 82.000 ريال 32.800 ريال
میخ و چاشنی و صفحه برش متر مربع 2 8.000 ريال 16.000 ريال
دستمزد اجرا متر مربع 1 70.000 ريال 70.000 ريال
اجرای گلمیخ عدد 2 8.000 ريال 16.000 ريال
جمع کل با احتساب 2% بالاسری متر مربع 1 934.000 ريال

تاریخ به روز رسانی : 1398/02/01
ورق گالوانیزه به ضخامت 0/8 میلیمتر و با گام 75 میلیمتر و عرض مفید 96 سانتی متر هفت الماس قزوین
تامین میلگرد مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد
گلمیخ از نوع فورج سرد ( گام ) به ارتفاع 115 میلیمتر و ضخامت 19 میلیمتر با شعله پوش سرامیکی مرغوب
تامین بتن مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد .
فلاشینگ از نوع گالوانیزه با دو خم به ارتفاع 12/5 سانتی متر
هزینه حمل ، بارگیری و تخلیه ورق عرشه از محل کارخانه در تهران تا محل پروژه به عهده کارفرماست
جرثقیل جهت بالاگذاری ورق و میلگرد بر روی طبقات به عهده کارفرماست
تامین برق سه فاز و محل اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست

برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1397
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
ورق گالوانیزه 0/9 میلیمتر کیلوگرم 9/300 87.000 ريال 809.000 ريال
رول فرمینگ کیلوگرم 9/300 800 ريال 7.440 ريال
گلمیخ و حلقه سرامیکی عدد 2 26.000 ريال 52.000 ريال
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار متر طول 0/4 82.000 ريال 32.800 ريال
میخ و چاشنی و صفحه برش متر مربع 2 10.000 ريال 20.000 ريال
دستمزد اجرا متر مربع 1 70.000 ريال 70.000 ريال
اجرای گلمیخ عدد 2 8.000 ريال 16.000 ريال
جمع کل با احتساب 2% بالاسری متر مربع 1 1.023.000 ريال

تاریخ به روز رسانی : 1398/02/01
ورق گالوانیزه به ضخامت 0/9 میلیمتر و با گام 75 میلیمتر و عرض مفید 96 سانتی متر هفت الماس قزوین
تامین میلگرد مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد
گلمیخ از نوع فورج سرد ( گام ) به ارتفاع 115 میلیمتر و ضخامت 19 میلیمتر با شعله پوش سرامیکی مرغوب
تامین بتن مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد .
فلاشینگ از نوع گالوانیزه با دو خم به ارتفاع 12/5 سانتی متر
هزینه حمل ، بارگیری و تخلیه ورق عرشه از محل کارخانه در تهران تا محل پروژه به عهده کارفرماست
جرثقیل جهت بالاگذاری ورق و میلگرد بر روی طبقات به عهده کارفرماست
تامین برق سه فاز و محل اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست

برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1397
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
ورق گالوانیزه 1 میلیمتر کیلوگرم 10/500 87.000 ريال 913.000 ريال
رول فرمینگ کیلوگرم 10/500 800 ريال 8.400 ريال
گلمیخ و حلقه سرامیکی عدد 2 26.000 ريال 52.000 ريال
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار متر طول 0/4 82.000 ريال 38.800 ريال
میخ و چاشنی و صفحه برش متر مربع 2 10.000 ريال 20.000 ريال
دستمزد اجرا متر مربع 1 70.000 ريال 70.000 ريال
اجرای گلمیخ عدد 2 9.000 ريال 18.000 ريال
جمع کل با احتساب 2% بالاسری متر مربع 1 1.133.000 ريال

تاریخ به روز رسانی : 1398/02/01
ورق گالوانیزه به ضخامت 1 میلیمتر و با گام 75 میلیمتر و عرض مفید 96 سانتی متر هفت الماس قزوین
تامین میلگرد مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد
گلمیخ از نوع فورج سرد ( گام ) به ارتفاع 115 میلیمتر و ضخامت 19 میلیمتر با شعله پوش سرامیکی مرغوب
تامین بتن مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد .
فلاشینگ از نوع گالوانیزه با دو خم به ارتفاع 12/5 سانتی متر
هزینه حمل ، بارگیری و تخلیه ورق عرشه از محل کارخانه در تهران تا محل پروژه به عهده کارفرماست
جرثقیل جهت بالاگذاری ورق و میلگرد بر روی طبقات به عهده کارفرماست
تامین برق سه فاز و محل اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست

برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1397
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
نصب ورق و فلاشینگ متر مربع 1 25.000 ريال 25.000 ريال
اجرای گلمیخ با دستگاه استاد ولدینگ عدد 2 8.000 ريال 16.000 ريال
اجرای میلگرد حرارتی متر مربع 1 25.000 ريال 25.000 ريال
اجرای بتن با تخته ماله متر مربع 1 10.000 ريال 10.000 ريال
جمع کل با احتساب 3% بالاسری متر مربع 1 80.000 ريال


تهیه و حمل کلیه مصالح شامل : ورق گالوانیزه فرم شده ، گلمیخ ، فلاشینگ ، میلگرد و بتن آماده به عهده کارفرما می باشد .
جرثقیل جهت بالاگذاری ورق گالوانیزه عرشه فولادی و میلگرد به عهده کارفرما می باشد .
گلمیخ در هر متر مربع 2 عدد در نظر گرفته شده 
تامین برق سه فاز مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد .
تهیه میخ و چاشنی انفجاری ، صفحه برش و سیم آرماتوربندی به عهده کارفرما می باشد .
تامین محل اسکان پرسنل در طول مدت پیمان به عهده کارفرما می باشد