برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1396
برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1396
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
ورق گالوانیزه به ضخامت 0/8 میلیمتر کیلوگرم 8/500 31.200 ريال 265.200 ريال
رول فرمینگ کیلوگرم 8/500 800 ريال 6/800 ريال
گلمیخ و حلقه سرامیکی عدد 2/2 12.900 ريال 28.380 ريال
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار متر طول 0/5 34.000 ريال 17.000 ريال
میلگرد حرارتی کیلوگرم 3.50 17.000 ريال 59.500 ريال
بتن عیار 350 متر مکعب 0/1 1.120.000 ريال 112.000 ريال
میخ و چاشنی و صفحه برش متر مربع 1 4.000 ريال 4.000 ريال
دستمزد اجرا متر مربع 1 60.000 ريال 60.000 ريال
اجرای گلمیخ عدد 2/2 7.000 ريال 15.400 ريال
جمع کل با احتساب 3% بالاسری متر مربع 1 585.000 ريال

ورق گالوانیزه به ضخامت 0/8 میلیمتر و با گام 75 میلیمتر و عرض مفید 94 سانتی متر و از نوع هفت الماس درجه یک قزوین
میلگرد از نوع فابریک استاندارد ذوب آهن اصفهان از نوع آجدار نمره 8 با فواصل چشمه 30 سانتی متر
گلمیخ از نوع استاندارد با فورج سرد به ارتفاع 115 میلیمتر و ضخامت 19 میلیمتر با شعله پوش سرامیکی مرغوب
بتن با عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب
فلاشینگ از نوع گالوانیزه با دو خم به ارتفاع 12/5 سانتی متر
هزینه حمل ، بارگیری و تخلیه ورق گالوانیزه رول فرم شده و میلگرد از محل کارخانه واقع در آهن مکان اتوبان آزادگان تهران تا محل پروژه به عهده کارفرماست
جرثقیل جهت بالاگذاری ورق و میلگرد بر روی طبقات به عهده کارفرماست
تامین برق سه فاز ، آب مصرفی و محل اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست

برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1396
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
ورق گالوانیزه 0/9 میلیمتر کیلوگرم 9/600 31.200 ريال 299.520 ريال
رول فرمینگ کیلوگرم 9/850 900 ريال 8.865 ريال
گلمیخ و حلقه سرامیکی عدد 2/2 12.900 ريال 28.380 ريال
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار متر طول 0/5 34.000 ريال 17.000 ريال
میلگرد حرارتی کیلوگرم 3.50 17.000 ريال 59.500 ريال
بتن عیار 350 متر مکعب 0/1 1.120.000 ريال 112.000 ريال
میخ و چاشنی و صفحه برش متر مربع 1 4.000 ريال 4.000 ريال
دستمزد اجرا متر مربع 1 65.000 ريال 65.000 ريال
اجرای گلمیخ عدد 2/2 8.000 ريال 17.600 ريال
جمع کل با احتساب 3% بالاسری متر مربع 1 630.000 ريال

ورق گالوانیزه به ضخامت 0/9 میلیمتر و با گام 75 میلیمتر و عرض مفید 94 سانتی متر و از نوع هفت الماس درجه یک قزوین
میلگرد از نوع فابریک استاندارد ذوب آهن اصفهان از نوع آجدار نمره 8 با فواصل چشمه 30 سانتی متر
گلمیخ از نوع استاندارد با فورج سرد به ارتفاع 115 میلیمتر و ضخامت 19 میلیمتر با شعله پوش سرامیکی مرغوب
بتن با عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب
فلاشینگ از نوع گالوانیزه با دو خم به ارتفاع 12/5 سانتی متر
هزینه حمل ، بارگیری و تخلیه ورق گالوانیزه رول فرم شده و میلگرد از محل کارخانه واقع در آهن مکان اتوبان آزادگان تهران تا محل پروژه به عهده کارفرماست
جرثقیل جهت بالاگذاری ورق و میلگرد بر روی طبقات به عهده کارفرماست
تامین برق سه فاز ، آب مصرفی و محل اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست

برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1396
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
ورق گالوانیزه 1 میلیمتر کیلوگرم 10/700 31.200 ريال 333.840 ريال
رول فرمینگ کیلوگرم 10/500 1000 ريال 10.500 ريال
گلمیخ و حلقه سرامیکی عدد 2/2 12.900 ريال 28.380 ريال
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار متر طول 0/5 34.000 ريال 17.000 ريال
میلگرد حرارتی کیلوگرم 3.50 17.000 ريال 59.500 ريال
بتن عیار 350 متر مکعب 0/1 1.120.000 ريال 112.000 ريال
میخ و چاشنی و صفحه برش متر مربع 1 4.000 ريال 4.000 ريال
دستمزد اجرا متر مربع 1 65.000 ريال 65.000 ريال
اجرای گلمیخ عدد 2/2 8.000 ريال 17.600 ريال
جمع کل با احتساب 3% بالاسری متر مربع 1 667.000 ريال

ورق گالوانیزه به ضخامت 1 میلیمتر و با گام 75 میلیمتر و عرض مفید 94 سانتی متر و از نوع هفت الماس درجه یک قزوین
میلگرد از نوع فابریک استاندارد ذوب آهن اصفهان از نوع آجدار نمره 8 با فواصل چشمه 30 سانتی متر
گلمیخ از نوع استاندارد با فورج سرد به ارتفاع 115 میلیمتر و ضخامت 19 میلیمتر با شعله پوش سرامیکی مرغوب
بتن با عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب
فلاشینگ از نوع گالوانیزه با دو خم به ارتفاع 12/5 سانتی متر
هزینه حمل ، بارگیری و تخلیه ورق گالوانیزه رول فرم شده و میلگرد از محل کارخانه واقع در آهن مکان اتوبان آزادگان تهران تا محل پروژه به عهده کارفرماست
جرثقیل جهت بالاگذاری ورق و میلگرد بر روی طبقات به عهده کارفرماست
تامین برق سه فاز ، آب مصرفی و محل اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست

چاپ مطالب