برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1396
برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1396
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
ورق گالوانیزه به ضخامت 0/8 میلیمتر کیلوگرم 8/500 35.200 ريال 300.050 ريال
رول فرمینگ کیلوگرم 8/500 800 ريال 6/800 ريال
گلمیخ و حلقه سرامیکی عدد 2/2 15.000 ريال 33.000 ريال
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار متر طول 0/5 34.000 ريال 17.000 ريال
میلگرد حرارتی کیلوگرم 4.00 22.500 ريال 90.000 ريال
بتن عیار 350 متر مکعب 0/1 1.300.000 ريال 130.000 ريال
میخ و چاشنی و صفحه برش متر مربع 1 4.000 ريال 4.000 ريال
دستمزد اجرا متر مربع 1 70.000 ريال 70.000 ريال
اجرای گلمیخ عدد 2/2 8.000 ريال 17.600 ريال
جمع کل با احتساب 3% بالاسری متر مربع 1 688.000 ريال

ورق گالوانیزه به ضخامت 0/8 میلیمتر و با گام 75 میلیمتر و عرض مفید 96 سانتی متر و از نوع هفت الماس درجه یک قزوین
میلگرد از نوع فابریک استاندارد ذوب آهن اصفهان از نوع آجدار نمره 8 با فواصل چشمه 30 سانتی متر
گلمیخ از نوع استاندارد با فورج سرد به ارتفاع 115 میلیمتر و ضخامت 19 میلیمتر با شعله پوش سرامیکی مرغوب
بتن با عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب
فلاشینگ از نوع گالوانیزه با دو خم به ارتفاع 12/5 سانتی متر
هزینه حمل ، بارگیری و تخلیه ورق گالوانیزه رول فرم شده و میلگرد از محل کارخانه واقع در کهریزک تهران تا محل پروژه به عهده کارفرماست
جرثقیل جهت بالاگذاری ورق و میلگرد بر روی طبقات به عهده کارفرماست
تامین برق سه فاز ، آب مصرفی و محل اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست

برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1396
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
ورق گالوانیزه 0/9 میلیمتر کیلوگرم 9/500 35.300 ريال 335.350 ريال
رول فرمینگ کیلوگرم 9/500 900 ريال 8.550 ريال
گلمیخ و حلقه سرامیکی عدد 2/2 15.000 ريال 33.000 ريال
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار متر طول 0/5 34.000 ريال 17.000 ريال
میلگرد حرارتی کیلوگرم 4.00 22.500 ريال 90.000 ريال
بتن عیار 350 متر مکعب 0/1 1.300.000 ريال 130.000 ريال
میخ و چاشنی و صفحه برش متر مربع 1 4.000 ريال 4.000 ريال
دستمزد اجرا متر مربع 1 70.000 ريال 70.000 ريال
اجرای گلمیخ عدد 2/2 8.000 ريال 17.600 ريال
جمع کل با احتساب 3% بالاسری متر مربع 1 727.000 ريال

ورق گالوانیزه به ضخامت 0/9 میلیمتر و با گام 75 میلیمتر و عرض مفید 96 سانتی متر و از نوع هفت الماس درجه یک قزوین
میلگرد از نوع فابریک استاندارد ذوب آهن اصفهان از نوع آجدار نمره 8 با فواصل چشمه 30 سانتی متر
گلمیخ از نوع استاندارد با فورج سرد به ارتفاع 115 میلیمتر و ضخامت 19 میلیمتر با شعله پوش سرامیکی مرغوب
بتن با عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب
فلاشینگ از نوع گالوانیزه با دو خم به ارتفاع 12/5 سانتی متر
هزینه حمل ، بارگیری و تخلیه ورق گالوانیزه رول فرم شده و میلگرد از محل کارخانه واقع در کهریزک تهران تا محل پروژه به عهده کارفرماست
جرثقیل جهت بالاگذاری ورق و میلگرد بر روی طبقات به عهده کارفرماست
تامین برق سه فاز ، آب مصرفی و محل اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست

برآورد قیمت سقف عرشه فولادی برای سال 1396
شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
ورق گالوانیزه 1 میلیمتر کیلوگرم 10/500 35.300 ريال 370.650 ريال
رول فرمینگ کیلوگرم 10/500 1000 ريال 10.500 ريال
گلمیخ و حلقه سرامیکی عدد 2/2 15.000 ريال 33.000 ريال
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار متر طول 0/5 34.000 ريال 17.000 ريال
میلگرد حرارتی کیلوگرم 4.00 22.500 ريال 90.000 ريال
بتن عیار 350 متر مکعب 0/1 1.300.000 ريال 130.000 ريال
میخ و چاشنی و صفحه برش متر مربع 1 4.000 ريال 4.000 ريال
دستمزد اجرا متر مربع 1 72.000 ريال 72.000 ريال
اجرای گلمیخ عدد 2/2 9.000 ريال 19.800 ريال
جمع کل با احتساب 3% بالاسری متر مربع 1 770.000 ريال

ورق گالوانیزه به ضخامت 1 میلیمتر و با گام 75 میلیمتر و عرض مفید 96 سانتی متر و از نوع هفت الماس درجه یک قزوین
میلگرد از نوع فابریک استاندارد ذوب آهن اصفهان از نوع آجدار نمره 8 با فواصل چشمه 30 سانتی متر
گلمیخ از نوع استاندارد با فورج سرد به ارتفاع 115 میلیمتر و ضخامت 19 میلیمتر با شعله پوش سرامیکی مرغوب
بتن با عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب
فلاشینگ از نوع گالوانیزه با دو خم به ارتفاع 12/5 سانتی متر
هزینه حمل ، بارگیری و تخلیه ورق گالوانیزه رول فرم شده و میلگرد از محل کارخانه واقع در کهریزک تهران تا محل پروژه به عهده کارفرماست
جرثقیل جهت بالاگذاری ورق و میلگرد بر روی طبقات به عهده کارفرماست
تامین برق سه فاز ، آب مصرفی و محل اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست

چاپ مطالب